woensdag 12 december 2018

Politiek over de rug van Driestar-leerlingenPolitiek heeft zijn eigen werkelijkheid. Zo blijkt maar weer uit de grote ophef die is ontstaan over het voorstel van het college om als gemeente bij te dragen aan de meerkosten voor de nieuwbouw van het  Driestar College die zijn ontstaan als gevolg van het faillissement van de betrokken aannemer.

Achtergrond keuze voor nieuwbouw
Het besluit om indertijd nieuwbouw voor het Driestar college te realiseren – in plaats van renovatie – was voor alle partijen een win – win situatie.  Daardoor kwam het gebouw van het Driestar College aan de Clematislaan vrij dat geschikt gemaakt kon worden voor de combinatie van De Ark en Gemiva. De Ark was maar liefst 12 jaar lang op zoek naar een geschikte nieuwe locatie. Na het afketsen van huisvesting in de PWA-kazerne klonk dan ook luidkeels de roep om nu echt op korte termijn tot nieuwe huisvesting te komen, ‘so far so good’.

Nieuwbouw voor het Driestar College aanpalend aan de overige gebouwen aan de Ronsseweg was verder wenselijk vanwege de efficiency voordelen voor de school. Leraren kunnen daardoor werkzaam zijn in verschillende gebouwen, zonder noemenswaardige reistijd. Ten slotte was het gebouw van het Driestar College aan de Clematislaan ook nog eens te groot afgezet tegen de leerlingenpopulatie met daardoor onnodige extra kosten tot gevolg. Kortom, het was vanuit meerdere perspectieven zeer goed verdedigbaar om te kiezen voor nieuwbouw.

Ontoereikend budget
De start van de nieuwbouw was helaas ongelukkig. Het door de gemeente ter beschikking gestelde budget was nog gebaseerd op oude, veel te lage normen voor bekostiging van onderwijshuisvesting. Deze normbedragen zijn inmiddels met 40% verhoogd. Dat het budget te laag was blijkt ook wel uit het feit dat – ondanks de toenmalige crisis in de bouwwereld – slechts een partij in schreef op de aanbesteding. Het Driestar College was vervolgens aanbestedingsrechtelijk gehouden om met deze partij in zee te gaan. 

Bouwen met een veel te laag budget, dat kon niet goed gaan… De aannemer is dan ook lopende het project failliet gegaan. Het Driestar College was vervolgens genoodzaakt om op stel en sprong een andere aannemer in te schakelen. De crisis was inmiddels voorbij, aanbesteding was gezien de termijn waarop het gebouw beschikbaar moest zijn niet mogelijk en het is dan ook geen wonder dat deze ontwikkeling leidde tot forse meerkosten.

Zorgplicht gemeente
Het Driestar College is bouwheer en krijgt daarom als opdrachtgever in eerste instantie de extra kosten voor zijn kiezen. Op grond van de wet heeft de gemeente echter een zorgplicht ten aanzien van het Driestar College waar het gaat om onderwijshuisvesting. De gemeente kan het Driestar College dus niet zomaar aan zijn lot overlaten.

Daar komt bij dat de gemeente in dit geval bij aanvang nogal zuinig is geweest. Hanteer je de nieuwe normen voor bekostiging van onderwijshuisvesting dan zou de gemeente bij aanvang al veel meer hebben bijgedragen.

Onverantwoord en strijdig met zorgplicht om kosten (volledig) bij het Driestar College te leggen
Ten slotte geldt dat iemand de rekening moet betalen. Doet de gemeente dit niet, dan is het Driestar College de partij die deze kosten moet dragen. Het weerstandsvermogen van het Driestar College komt in dat geval zwaar onder druk te staan. Dat maakt dat de school nog meer zal moeten bezuinigen. Verdere bezuinigen gaan rechtstreeks ten koste van de leerlingen. De school heeft al fors bezuinigd omdat zij een deel van de meerkosten voor eigen rekening heeft genomen. Verder bezuinigen op materiĆ«le zaken is daardoor niet meer mogelijk. In plaats daarvan zal de school klassen moeten vergroten. Een ontwikkeling die al is ingezet; het Driestar College heeft met ingang van het dit schooljaar 5 klassen minder gevormd terwijl het leerlingenaantal maar met 25 is gedaald. Onlangs begreep ik van een leerling van het Driestar College dat zij bij een vak maar liefst een klas heeft met  een omvang van 33 leerlingen. Er zijn inmiddels meerdere klassen met een omvang van 31 of 32 leerlingen. Het lijkt mij verre van wenselijk om dat aantal nog verder te laten toenemen.

Kortom, het college heeft terecht haar verantwoordelijkheid genomen door het voorstel te doen om een deel van de meerkosten te dragen. Daarbij komt dat – zelfs als het Driestar College voldoende eigen vermogen zou hebben – dat niet af doet aan de zorgplicht van de gemeente. 

 Lessen trekken
Tegelijkertijd is het wel van belang dat zowel de gemeente als het Driestar College lessen trekken uit de gang van zaken. De ChristenUnie steunt dan ook een motie van GroenLinks om te onderzoeken hoe we dit soort tegenvallers in de toekomst kunnen voorkomen door bij aanbestedingen meer regels te stellen ten aanzien van de financiƫle stabiliteit van de inschrijvers.

donderdag 23 maart 2017

Turfmarktkerk behoed voor sloop

Soms moet je in de politiek durven dromen. Bijna op de kop af een jaar geleden (21 maart 2016) vroeg ik het college of het bereid was om zich in te zetten voor het behoud van de Turfmarktkerk. Het antwoord was teleurstellend. Het college zag geen mogelijkheden meer voor herbestemming van de kerk. De enige toezegging die ik kreeg was dat het college zich hard zou maken voor het behoud van de gevelsteen, glas-in-lood en nog enkele andere karakteristieke delen.

Ik heb het daar niet bij laten zitten en ben in gesprek gegaan met eigenaar Timpaan, samen met Hans Slooter, statenlid voor de SP en oud-kerkganger van de Turfmarktkerk. Hoewel Timpaan ons allervriendelijkst ontving, werd mij duidelijk dat voor Timpaan herbestemming een gepasseerd station was. Timpaan had diverse rapporten op laten stellen waaruit bleek dat herbestemming buitengewoon lastig zou zijn. Belangrijkste punt was daarbij de slechte staat van de fundering. Volgens de toenmalige directeur van Timpaan was de Turfmarktkerk ook niet heel erg de moeite van het behouden waard omdat de kerk niet over monumentale waarde zou beschikken.

Veel Gouwenaars dachten daar anders over. Naar aanleiding van artikelen in onder meer de Goudse Post ontving ik veel reacties van mensen die goede herinneringen koesterden aan de kerk. Ook de bijzondere akoestiek werd geprezen. Via via kwam ik in contact met enkele oud-bestuursleden van het Brandpunt, voormalig eigenaar van de kerk. In hun visie werd de slechte staat van de kerk schromelijk overdreven.

Gewapend met hun inzichten ben ik het gesprek aangegaan met wethouder Bergman en heb ik haar gevraagd om zich in te zetten voor herbestemming van de kerk. Helaas bleef zij vasthouden aan het standpunt van het college dat sloop van de kerk onafwendbaar was, al zegde zij toe nog eens met de eigenaar in gesprek te zullen gaan. Dat gesprek leidde niet tot een doorbraak. Ook mijn oproep tot een burgerinitiatief om de kerk te redden had op dat moment geen zichtbaar effect. Timpaan organiseerde zelfs een bijeenkomst waarin Gouwenaren afscheid konden nemen van de kerk.

Mijn verrassing was dan ook groot toen deze week het nieuws bekend werd dat de buurman van de Turfmarktkerk, Khalid Boutachekourt, de kerk heeft gekocht. Hij wil de kerk behouden en herbestemmen door er onder meer appartementen in te realiseren. Kortom, toch nog een burgerinitiatief om de kerk te redden, en dat ook nog eens uit onverwachte hoek. Geen voormalig kerkganger van de Turfmarktkerk, maar een moslim die op de bres springt voor het behoud van de kerk. Chapeau Khalid, veel succes toegewenst. Hopelijk lukt het jou om alsnog mijn droom en die van vele andere Gouwenaren te verwezenlijken!


vrijdag 18 maart 2016

Red de Turfmarktkerk!De Turfmarktkerk is al sinds 2003 niet meer als kerk in gebruik. De onderhoudstoestand is sindsdien dramatisch verslechterd. De kans op herbestemming wordt daardoor steeds kleiner. Hoog tijd voor actie dus. Ik heb daarom namens de ChristenUnie aan het college gevraagd om in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar over de herbestemming van de kerk.

Lekkage
Voordat ik vragen heb ingediend, nam ik zelf polshoogte in de kerk. Ik schrok erg van wat ik daar aan trof. In de kerk zijn sporen van lekkage te zien. Het plafond en de muren zijn behoorlijk beschadigd. De huidige gebruiker van de kerk durfde mij zelfs niet in de kerkzaal te laten omdat hij niet het risico wilde lopen dat mij iets zou overkomen. 
Gelukkig zijn de fraaie glas-in-lood ramen nog wel intact. Er zijn dus zeker nog elementen die het de moeite waard maken om de kerk te behouden.

Herbestemming
Helaas lijken er op dit moment geen concrete plannen te zijn om dat behoud ook voor de toekomst veilig te stellen. Er is al jaren niets meer vernomen over herbestemming. Ooit was er sprake van dat er appartementen in de kerk zouden komen, maar dat plan stuitte op bezwaren van omwonenden. Vervolgens is het pand verkocht aan projectontwikkelaar Timpaan. Mogelijk wacht de projectontwikkelaar op verder verval van de kerk zodat draagvlak ontstaat voor sloop van de kerk. Wat mij betreft zou het om in 'kerk termen' te blijven, 'eeuwig zonde' zijn als de kerk uiteindelijk plat gaat. 

Actie door de gemeente
 Ik zie zeker mogelijkheden voor het college om in ieder geval te bevorderen dat de kerk een alternatieve bestemming krijgt. Op grond van het Bouwbesluit moeten gebouwen waterdicht zijn, als dat niet het geval is kan de gemeente handhavend optreden. Door te handhaven kan in ieder geval deels verdere achteruitgang van de kerk worden voorkomen. Daarnaast kan het college met de projectontwikkelaar in gesprek gaan en meedenken over de mogelijkheden die er zijn voor herbestemming. Ik hoop dan ook van harte dat het college de handschoen oppakt en tot actie over gaat!